مصداق بارز ستم و فاجعه انسانی

ییانیه کنشگران ملی-مذهبی خارج کشور در محکومیت حمله به اشرف در عراق 

آنچه در روزهای اخیر در کمپ اشرف در عراق رخ داد، با هر معیاری که باشد، مصداق بارز ستم، جنایت و فاجعه انسانی است. حمله و تهاجم غافلگیرانه و مسلحانه به گروهی محدود و معدود، که به هر دلیل در محدودة بسته ای زندگی می کردند و تحت حمایت قوانین بین المللی و تعهدات فیمابین سازمان مجاهدین و دولت عراق قرار داشتند، و کشتار فجیع بیش از پنجاه تن از آنان که بی سلاح بوده و کمترین امکان دفاع از خود را هم نداشتند، با معیارهای روشن قانونی و حقوقی و شرعی و اخلاقی غیر قابل توجیه و محکوم است.

کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور، که مرزبندی های ایدئولوژیک و استراتژیک دیرینشان با مجاهدین روشن تر از آن است که محتاج بازگویی باشد، صرفا از موضع انسانی و اخلاقی و منافع و مصالح ملی و اجرای عدالت این جنایت و فاجعه را محکوم می کنند. از نهادهای مسئول حقوق بشری و حامی عدالت بین المللی انتظار می رود که از کنار چنین فاجعه ای هولناک نگذرند و برای روشن شدن ابعاد فاجعه و انکشاف حقیقت بکوشند تا از تکرار رخدادهای مشابه در آیندة دور و نزدیک در مورد ساکنان اشرف و در هر جای دیگر جلوگیری شود.

آنچه اکنون به عنوان یک امر مبرم ضرورت دارد این است که هر چه زودتر تکلیف نهایی سازمان مجاهدین روشن شود و زمینه های خروج و انتقال آنان از عراق به کشورهای دیگر فراهم گردد. گرچه در موفقیت این طرح تمام نهادهای ذیربط مانند دولت عراق و دولت آمریکا و سازمان ملل و دولت های اروپایی مسئولیت و نقش مهمی دارند اما بی گمان مسئولیت رهبری سازمان در برابر اعضای خود بسی مهم تر و سنگین تر است. اصرار نامعقول و غیر قانونی بر ماندن در کشور عراق فرجامی جز تکرار چنین حوادثی ندارد. رفتارهای نادرست و حتی اعمال جنایت از سوی دیگران چیزی از بار سنگین مسئولیت رهبران سازمان کم نمی کند.

11 شهریور 1392 (2 سپتامبر 2013)

کنشگران ملی-مذهبی خارج کشور

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message