مبانی فقهی در کاهش حیوان آزاری کارآیی ندارد

فیروزه رمضان‌زاده برپایه احکام شیعه «سگ» و همه انواع آن که در خشکی زندگی می‌کنند «نجس» شمرده می‌شوند. مراجع شیعه با استناد به احادیث و روایت‌های برجای مانده از پیامبر مسلمانان و دیگر امامان شیعه، پیرامون نجاست سگ و دوری جستن از آن، سگ و خوک را جزو «نجاسات» می‌دانند. «نجس» بودن برخی حیوانات از […]

مبانی فقهی در کاهش حیوان آزاری کارآیی ندارد

فیروزه رمضان‌زادهnnبرپایه احکام شیعه «سگ» و همه انواع آن که در خشکی زندگی می‌کنند «نجس» شمرده می‌شوند.nnمراجع شیعه با استناد به احادیث و روایت‌های برجای مانده از پیامبر مسلمانان و دیگر امامان شیعه، پیرامون نجاست سگ و دوری جستن از آن، سگ و خوک را جزو «نجاسات» می‌دانند.nn«نجس» بودن برخی حیوانات از دیدگاه چند تن […]