عملکرد دولتتان را زیر ذره بین نقد خواهیم گذاشت

جرس: جمعی از روشنفکران ایرانی در پیام تبریکی به حسن روحان، خطاب به رئیس جمهور منتخب مردم ایران متذکر شدند: “ایرانیانی که به شما رای داده‌اند – از جمله امضاکنندگان این نامه – شما را تنها نخواهند گذاشت، عملکرد دولت‌تان را زیر ذره‌بین نقد خواهند داشت و از حمایت گام‌های مثبت‌تان دریغ نخواهند ورزید. “nnبه گزارش جرس: متن این پیام و اسامی نویسندگان پیام به شرح زیر است:nn«همه نیکنامی به و راستیnجناب آقای دکتر حسن روحانی، رییس جمهور منتخب ایرانnپیروزی امیدآفرین‌تان در انتخابات را به شما و همه ایرانیان تبریک می‌گوییم و آرزو داریم که در انجام وظایف و برنامه‌هایتان کامیاب باشید. نقش جناب دکتر محمدرضا عارف نیز در این پیروزی تاریخی غیر قابل انکار است.nشما در طول مبارزات انتخاباتی از رونق اقتصادی، امنیت سیاسی و مدنی، حقوق اقلیت‌ها، گشایش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندان، میانه‌روی همراه با اقتدار در صحنه بین‌المللی، شایسته‌سالاری و تعزیز علم و هنر سخن گفتید.nنتایج انتخابات نیز نشان داد که اکثر ایرانیان با صدایی رسا گفتمان اعتدال، قانون‌مندی و تغییر مدبرانه‌ی شما را بر گزینه‌های بدیل‌‌ حاضر در صحنه‌ی انتخابات ترجیح داده‌اند.nامروز که زمان عمل برای نیل به آن آرمان‌ها فرا رسیده است بدانید که ایرانیانی که به شما رای داده‌اند – از جمله امضاکنندگان این نامه – شما را تنها نخواهند گذاشت، عملکرد دولت‌تان را زیر ذره‌بین نقد خواهند داشت و از حمایت گام‌های مثبت‌تان دریغ نخواهند ورزید.nبا امیدnnمحمد ارسیnمهرزاد بروجردیnگلبرگ باشیnعلی پایاnحمیدرضا جلائی‌‍پورnسعید حجاریانnحمید دباشیnسروش دباغnاحمد صدریnمحمود صدریnعلیرضا علوی‌تبارnابوالقاسم فناییnمحمدمهدی مجاهدیnمصطفی ملکیانnعلی‌‌اکبر مهدیnعلی میرسپاسیnحسن یوسفی اشکوری»n nn

Share:

More Posts

چرا رأی نمی دهم؟

اشاره: این متن را در آستانه انتخابات سه سال پیش نوشته و در کانال تلگرامی منتشر شده است. اکنون نیز که در وضعیت مشابه (هرچند

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message