پاسخ به چند پرسش

دین اسلام در تاریخ اسلام-قسمت ششم فکر می‌کنم در بخشهای پیشین تا حدودی توانسته‌ام چهارچوب نظری تاریخیت دین اسلام را تحلیل و تبیین کنم اما به انگیزهٴ تکمیل مبحث در واپسین بخش می‌کوشم به چند پرسش کم و بیش مهم و رایج و مرتبط با موضوع پاسخ دهم. گرچه این نوع پرسش محدود و منحصر […]

یک تجربه کوتاه در مقایسه روشنفکران ایران و غرب-نقدی بر یوسفی اشکوری و فرخ نگهدار

حنیف یزدانیnچرا درخت دموکراسی در غرب به ثمر رسيده است ولی در ايران پا نمی گيرد؟ اين سوالی است که بارها و بارها پرسيده شده است و جوابهای مختلفی به آن داده شده است.nnدر اين مقاله سعی می کنم با اشاره ای گذرا به يک تجربه تاريخی عملکرد روشنفکران در ساليان اخير رهيافتی به اين […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 37-حج عمره می تواند جای تمتع را بگیرد؟

پاسخ هایی برای اندیشیدن 37-حج عمره می تواند جای تمتع را بگیرد؟ یکی از دوستان مدعی شده که اقای منتظری و صانعی نظر داده اند حال که حج تمتع شلوغ است حج عمره جایگزین آن می تواند بشود شما این را شنیده ایید؟ با سلام تا آنجا که یادم است قبلا به این پرسش پاسخ […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 36-وجه الله به چه معناست؟

با عرض سلام میخواستم ببینم با مطالعاتی که داشته اید، وجه الله، در منابع و تفسیر های مختلف چه معنی و تفسیری داشته است. با توجه به اینکه نمیتواند چهره و صورت الهی مورد نظر باشد با تشکر با سلام و ارادت با پوزش و تأخیر. به دلیل فراموشی و نیز البته سفری کوتاه به […]

گزارس سفر-پاریس-برگزاری مراسم بزرگداشت احمد صدر حاج سیدجوادی

دیروز (یکشنبه 25 فروردین 92/14 آوریل 2013) مراسم بزرگداشت احمد صدر حاج سیدجوادی در پاریس برگرار شده بود. من هم به پاریس رفته و در آن شرکت کردم. با آقای حاجی و اتومبیلش. طبق قرار قبلی ساعت حدود ساعت هفت صبح از بن حرکت کرده و حدود ساعت نه و نیم به بروکسل رسیدیم و […]

پاسخ به چند پرسش

دین اسلام در تاریخ اسلام-قسمت ششمnnفکر می‌کنم در بخشهای پیشین تا حدودی توانسته‌ام چهارچوب نظری تاریخیت دین اسلام را تحلیل و تبیین کنم اما به انگیزهٴ تکمیل مبحث در واپسین بخش می‌کوشم به چند پرسش کم و بیش مهم و رایج و مرتبط با موضوع پاسخ دهم. گرچه این نوع پرسش محدود و منحصر به […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 37-حج عمره می تواند جای تمتع را بگیرد؟

پاسخ هایی برای اندیشیدن 37-حج عمره می تواند جای تمتع را بگیرد؟nnیکی از دوستان مدعی شده که اقای منتظری و صانعی نظر داده اند حال که حج تمتع شلوغ است حج عمره جایگزین آن می تواند بشود شما این را شنیده ایید؟nبا سلامnتا آنجا که یادم است قبلا به این پرسش پاسخ داده امnدر عین […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 36-وجه الله به چه معناست؟

با عرض سلامnمیخواستم ببینم با مطالعاتی که داشته اید، وجه الله، در منابع و تفسیر های مختلف چه معنی و تفسیری داشته است. با توجه به اینکه نمیتواند چهره و صورت الهی مورد نظر باشدnnبا تشکرnnnبا سلام و ارادتnبا پوزش و تأخیر. به دلیل فراموشی و نیز البته سفری کوتاه به شهر شماnگرچه در دیدگاه […]