پرسشی و پاسخی

پرسشی و پاسخی اشاره: دقایقی پیش این ایمیل از تهران رسید و من نیز پاسخی نوشته و فرستادم. گفتن ندارد اعتراض این دوست به تشبیه کردن نخستیم رئیس جمهور ایران آقای بنی صدر به احمدی نژاد است که در دو مقاله منتشر شده پیشین من آمده است. 1-آیا اولین رییس جمهور با تقلب و پخش […]