پاسخ هایی برای اندیشیدن 37-حج عمره می تواند جای تمتع را بگیرد؟

پاسخ هایی برای اندیشیدن 37-حج عمره می تواند جای تمتع را بگیرد؟nnیکی از دوستان مدعی شده که اقای منتظری و صانعی نظر داده اند حال که حج تمتع شلوغ است حج عمره جایگزین آن می تواند بشود شما این را شنیده ایید؟nبا سلامnتا آنجا که یادم است قبلا به این پرسش پاسخ داده امnدر عین حال باید بگویم که من در این مورد چیزی نشنیده ام اما بسیار بعید است که چنین نظری از ناحیه آن بزرگواران اظهار شده باشد. چرا که حداقل با مبانی و محکمات اصول فقه و کلام آقایان در تعارض است. تمتع حح واجب است و باید در ماه خاص و ایام معین و در چهارچوب مناسک تعریف شده انجام شود و هر گز عمره که مراسم مستحبی است جای آن را نمی گیرد. در هرحال چنین نظری به هیچ وجه نمی تواند موجه و معقول باشد.nموفق باشید nn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message