پاسخ هایی برای اندیشیدن 36-وجه الله به چه معناست؟

با عرض سلامnمیخواستم ببینم با مطالعاتی که داشته اید، وجه الله، در منابع و تفسیر های مختلف چه معنی و تفسیری داشته است. با توجه به اینکه نمیتواند چهره و صورت الهی مورد نظر باشدnnبا تشکرnnnبا سلام و ارادتnبا پوزش و تأخیر. به دلیل فراموشی و نیز البته سفری کوتاه به شهر شماnگرچه در دیدگاه کلامی کسانی که برای خدا نوعی جسمانیت قایل اند (حداقل در قیامت) طبعا «وجه» می تواند به همین معنای ظاهری و انسانی آن باشد اما در دیدگاه غالب مسلمانان و مفسران جسمانیت و حتی تشبیه پذیرفته نیست و ذات باری از هر تشبیهی منزه است. اما من در تفسیر وجه الله و دیدگاهها و تفاسیر مختلف آن تحقیق خاصی نکرده و الان نمی توانم از آرای مشخصی یاد کنم ولی به گمانم موجه ترین تفسیر و تعبیر همان «جهت» یا «سویه الهی» است. خداوند مکان و یا نقطه نیست که بتوان بدان رسید؛ خداوند یک نام و یا و نشان و فلش راهنما و مقصد حرکت و صیرورت است اما مقصدی ارزشی و جهت بخش و طبعا بی پایان و به همین دلیل در اندیشه الهی سیر و صیرورت آدمی به سوی کمال و عینیت یافتن از صفر تا بی نهایت است و از این رو نسبی. مخصوصا اگر بتوان خدا را بی صورت و غیر متشخص دانست. هرچند این سیر در عالم واقع واقعی است. به ویژه معنای اصطلاحی وجه نیز بسیار عمیق و گویاست. وجه صورت و سیمای انسان است که در بالاترین نقطه کالبد قرار دارد و حامل چهار عضو بنیادین انسان یعنی چشم و گوش و بویایی و و مغز است. نمی دانم این اندازه توضیح برای بیان مقصود کفایت می مند یا نه. در هرحال در خدمتم. nارادتمندnاشکوریnn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message