هشداری از درون

اشاره: نوشته ای که ملاحظه می کنید ایمیلی است که دوست ارجمند جناب آقای دکتر حسن محدثی از تهران برای من فرستاده و موضوع آن مربوط می شود به مجادله اخیر من و برخی از حامیان جناب آقای بنی صدر. گرچه این متن صرفا به عنوان یک نامه خصوصی برای من ارسال شده اما از […]