جنبش اجتماعی با خاتمی؛ کامیابی نسبی با هاشمی

انتخابات در ایران وضعیت ویژه‌ای دارد. این ویژگی در قیاس با کشورهای خاورمیانه و همسایه ایران معنی پیدا می‌کند. در کشورهای خاورمیانه و اسلامی، دولت‌ها و نظام‌های عمدتا تمام ‌استبدادی یا نیمه‌استبدادی است. البته در همه جا کم و بیش چیزی به نام جمهوری، سنتی به نام انتخابات، نهادی به نام مجلس و دولت و […]

پیامدهای ضروری تفکیک بین دین اسلام و تاریخ اسلام

دین اسلام در پویهٴ تاریخ اسلام – بخش دوم حسن یوسفی اشکوری − اگر مبانی نظری و استدلالی پیشین مورد قبول باشد و بتوان بر آن اعتماد و استناد کرد، چنین می‌نماید که پیامدهای ضروری زیر قطعی و گریز ناپذیر باشد: ۱- فهم و تحلیل وحی و دین و شریعت در عینیت تاریخ در مبحث […]

جنبش اجتماعی با خاتمی؛ کامیابی نسبی با هاشمی

انتخابات در ایران وضعیت ویژه‌ای دارد. این ویژگی در قیاس با کشورهای خاورمیانه و همسایه ایران معنی پیدا می‌کند. در کشورهای خاورمیانه و اسلامی، دولت‌ها و نظام‌های عمدتا تمام ‌استبدادی یا نیمه‌استبدادی است. البته در همه جا کم و بیش چیزی به نام جمهوری، سنتی به نام انتخابات، نهادی به نام مجلس و دولت و […]

پیامدهای ضروری تفکیک بین دین اسلام و تاریخ اسلام

دین اسلام در پویهٴ تاریخ اسلام – بخش دوم nnnحسن یوسفی اشکوری − اگر مبانی نظری و استدلالی پیشین مورد قبول باشد و بتوان بر آن اعتماد و استناد کرد، چنین می‌نماید که پیامدهای ضروری زیر قطعی و گریز ناپذیر باشد:n۱- فهم و تحلیل وحی و دین و شریعت در عینیت تاریخnدر مبحث پیشین بین […]