برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان سيرى در زندگى سياسى مهندس بازرگان بخش ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۹۴۲ تحت عنوان سيرى در زندگى مهندس بازرگان

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۲
تحت عنوان سيرى در زندگى سياسى مهندس بازرگان
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=2V2OolVwy8s

Share:

More Posts

Send Us A Message