نقد نظریه گفتاری بودن قرآن

اشاره: اخیرا مقاله ای با عنوان «قرآن به مثابه گفتار؛ انقلاب در قرآن شناسی» به قلم جناب آقای مهدی خلجی در سایت بی بی سی (مورخ 8 دی 91/28 دسامبر 2012) منتشر شده که در آن گزارشی از یک مقاله از آخرین نوشته ها و نظریات متفکر نواندیش معاصر مصری زنده یاد نصر حامد ابوزید […]

نقد نظریه گفتاری بودن قرآن

اشاره: اخیرا مقاله ای با عنوان «قرآن به مثابه گفتار؛ انقلاب در قرآن شناسی» به قلم جناب آقای مهدی خلجی در سایت بی بی سی (مورخ 8 دی 91/28 دسامبر 2012) منتشر شده که در آن گزارشی از یک مقاله از آخرین نوشته ها و نظریات متفکر نواندیش معاصر مصری زنده یاد نصر حامد ابوزید […]