برگی از دفتر ایام- نیک آهنگ کوثر و مأموریت ویژه . . .؟!

اخیرا فایل صوتی گفتگوی نیک آهنگ کوثر، روزنامه نگار و کاریکارتونیست ایرانی، با مهدی هاشمی در دنیای مجازی منتشر شده است که در آن مهدی هاشمی به مطالبی اشاره می کند که انتشار آن در این شرایط به زیان اوست. در این گفتگو که مربوط به حدود دو سال پیش (2010) است، مهدی هاشمی به […]

برگی از دفتر ایام- نیک آهنگ کوثر و مأموریت ویژه . . .؟!

اخیرا فایل صوتی گفتگوی نیک آهنگ کوثر، روزنامه نگار و کاریکارتونیست ایرانی، با مهدی هاشمی در دنیای مجازی منتشر شده است که در آن مهدی هاشمی به مطالبی اشاره می کند که انتشار آن در این شرایط به زیان اوست. در این گفتگو که مربوط به حدود دو سال پیش (2010) است، مهدی هاشمی به […]