پاسخ هایی برای اندیشیدن-31- آیا به افراد عادی وحی می شود؟

پرسش: آیا به افراد عادی وحی می شود؟ پاسخ: «وحی»، که احتمالا واژه ای عبری است، در لغت به معنای خبر دادن و سخن رازآلود و نجواگونه و در اصطلاح زیرگوشی و با شتاب است اما در اصطلاح پیامی است از جانب خداوند به پیامبر (=نبی به معنای خبر دهنده) و برای ابلاغ آن به […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن-31- آیا به افراد عادی وحی می شود؟

پرسش: n آیا به افراد عادی وحی می شود؟ n پاسخ: n «وحی»، که احتمالا واژه ای عبری است، در لغت به معنای خبر دادن و سخن رازآلود و نجواگونه و در اصطلاح زیرگوشی و با شتاب است اما در اصطلاح پیامی است از جانب خداوند به پیامبر (=نبی به معنای خبر دهنده) و برای […]