پاسخ هایی برای اندیشیدن-31- آیا به افراد عادی وحی می شود؟

پرسش:

n

آیا به افراد عادی وحی می شود؟

n

پاسخ:

n

«وحی»، که احتمالا واژه ای عبری است، در لغت به معنای خبر دادن و سخن رازآلود و نجواگونه و در اصطلاح زیرگوشی و با شتاب است اما در اصطلاح پیامی است از جانب خداوند به پیامبر (=نبی به معنای خبر دهنده) و برای ابلاغ آن به آدمیان که فرجام خواسته و ناخواستة آن تأسیس دین و شریعت است.

n

برای نزدیک شدن به پاسخ پرسش شما می توان وحی در فرهنگ و ادبیات قرآنی را چنین تبیین کرد:

n

در قرآن وحی در معانی مختلف و به مناسبت های گوناگون به کار رفته است. در یک نگاه می توان گفت وحی در قرآن گاه مثبت (وحی برای پیامبران و یا آدمیان) و گاه منفی (وحی شیاطین به همدیگر) و گاه نیز به معنای خنثی استعمال شده که صرفا به معنای لغوی است نه به معنای اصطلاحی و رایج کلمه وحی.

n

اما وحی در مفهوم مثبت آن در سه گروه آیات مورد استفاده قرآن است: وحی به معنای عام و وحی به معنای خاص و وحی به معنای خاص الخاص. مفهوم عام وحی عمدتا با توجه به مفهوم لغوی آن به کار رفته و در این نوع موارد به منظور بیان نوع رابطه خداوند با جهان (عالم و آدم) از اصطلاح وحی استفاده شده است (مانند وحبه فرشتگان، انفال/12 و وحی به زنبور عسل، نحل/68). مفهوم خاص وحی به معنای وحی یا ارسال پیامی ویژه در لحظه ای ویژه و ضروری از جانب خداوند بر انسانی خاص است. مانند وحی به مادر موسی (قصص/ص) و به طور کلی وحی بر عارفان و انسانهای مستعد و آماده که اصطلاحا به آن «شهود» و یا «تجربه باطنی» نیز گویند. اما وحی در معنای اخص آن ارسال پیام الهی بر پیامبران است که از طرق مختلف (با کلام و یا بی کلام مانند خواب) محقق می شود. این نوع وحی را اصطلاحا وحی نبوی و یا وحی رسالی گویند. بدین معنا که این نوع وحی به منظور ارسال رسل و انزال کتب و تأسیس دیانت و حداقل شریعت جدید انجام می شود و از این رو وحی رسالی مخصوص پیامبران است. با توجه به معناست که از این نوع وحی عموما باعنوان «نزول» و »انزال» و «تنزیل» یاد می شود.

n

در سالیان اخیر گاه در گفتارهای برخی متفکران مسلمان بین این سه نوع وحی خلط شده و می شود و این می تواند موجب بدفهمی و گمراهی شود. در گذشته متکلمان برای جلوگیری از این خلط مفاهیم از دو جمله «وحی» و «الهام» استفاده می کردند.

n

باید افزود که وحی مورد بحث در ادیان سامی و ابراهیمی مورد نظر است. گرچه در یهودیت وحی از طریق تجلی خداوند در کوه طور حاصل می شود (حداقل وحی نخستین بر موسی) و در مسیحیت کنونی وحی در تجسد مسیح متجلی است (البته قرآن آن را انکار می کند) و در اسلام وحی در کلام و لفظ است که بدان اصطلاحا «وحی ملفوظ» می گویند.

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message