درنگی در نقش دین مدنی در ایران آینده

برای روشن شدن موضوع گفتار در آغاز سه کلیدواژه را در این عنوان توضیح دهم: n سه کلیدواژه n درنگ. مراد این است که سخنان من در حد طرح موضوع و در واقع تأملی در نقش دین مدنی است نه واکاوی تمام ابعاد آن و یا شرح و بسط موضوع مورد بحث. هدف اصلی تحریک […]