برگی از دفتر ایام-فرصتی دیگر برای صلح

از چند روز پیش نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حساس شده و برای اعلام نتایج آن لحظه شماری می کردم. چهار سال پیش هم چنین حالتی بود البته در ابعادی گسترده تر. با این تفاوت که در آن سال اصل ماجرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با حضور شخصیت ویژه با زبان و گفتار و […]

احمد قابل حجت رابر خودکامگان تمام و دِین خود رابه جنبش سبز ادا کرد:

جـــرس: گروهی از نواندیشان مسلمان ایرانی، ضایعۀ درگذشت استاد احمد قابل را به خانواده آن مرحوم تسلیت گفته و بر تداوم راه آن پژوهشگر منتقد تاکید کرده اند. به گزارش جرس، در پیام تسلیت عبدالعلی بازرگان، سروش دباغ، احمد صدری، محمود صدری، علی قدسی، محسن کدیور، حسین کمالی، آرش نراقی، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی […]

احمد قابل حجت رابر خودکامگان تمام و دِین خود رابه جنبش سبز ادا کرد:

جـــرس: گروهی از نواندیشان مسلمان ایرانی، ضایعۀ درگذشت استاد احمد قابل را به خانواده آن مرحوم تسلیت گفته و بر تداوم راه آن پژوهشگر منتقد تاکید کرده اند. n به گزارش جرس، در پیام تسلیت عبدالعلی بازرگان، سروش دباغ، احمد صدری، محمود صدری، علی قدسی، محسن کدیور، حسین کمالی، آرش نراقی، صدیقه وسمقی و حسن […]