قابل، شهروندِ مدرنِ مومنِ مسلمان بود

حمید مافی جرس: «مومن پارسای شب و شیر روز»، توصیف دکتر حسن یوسفی اشکوری از فقیه نو اندیشی است که به گفته او همه خوبی ها را با هم جمع کرده بود. یوسفی اشکوری که خود سالیان درازی در حوزه دین کوشیده است و تاوان نوگرایی دینی را در دادگاه و زندان داده، بر این […]

مصاحبه با رادیو فرانسه: “احمد قابل” به صراحت ولایت فقیه را نفی کرد

حسن یوسفی اشکوری- پژوهشگر علوم دینی مقیم در آلمان، در گفت وگو با بخش فارسی رادیو فرانسه، درخصوص تأثیر زندان در تشدید بیماری احمد قابل می گوید: «بنابر آنچه خانواده زنده یاد قابل گفته‌اند، بیماری او در زندان آشکار شد و از سوی مسئولان زندان و زندانبانان مورد بی توجهی قرار گرفت.» او، همچنین معتقد […]