پاسخ هایی برای اندیشیدن- 27- آیا اسلام دینی جهانی است؟

با سلام و تحیت آیا محدوده دین محمد همان مکه و حوالیش بوده یعنی قرآن و محمد تنها برای هدایت عربهای مکه و اطرافش آمده است؟ پاسخ: این پرسش بسیار مهمی است که پاسخ جامع و معقول به آن نیاز به تحقیقات جدی و گسترده و عمیق هم در تفسیر آیات قران دارد و هم […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن- 27- آیا اسلام دینی جهانی است؟

با سلام و تحیتnnآیا محدوده دین محمد همان مکه و حوالیش بوده یعنی قرآن و محمد تنها برای هدایت عربهای مکه و اطرافش آمده است؟ nnپاسخ:nاین پرسش بسیار مهمی است که پاسخ جامع و معقول به آن نیاز به تحقیقات جدی و گسترده و عمیق هم در تفسیر آیات قران دارد و هم در تاریخ […]