پیام حمایت حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و نواندیش دینی، از کمپین «به خاطر صلح و آزادی»:

بی گمان در سی سال اخیر هیچ زمانی به اندازه زمان کنونی کشور و ملت ایران در معرض خطر جدی تهاجم خارجی قرار نگرفته است. خطری که هر لحظه ممکن است از قوه به فعل برسد و چه بسا موجودیت و استقلال و تمامیت ارضی ایران را تهدید کند. گرچه زمینه سازی اصلی آن با […]

پیام حمایت حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و نواندیش دینی، از کمپین «به خاطر صلح و آزادی»:

بی گمان در سی سال اخیر هیچ زمانی به اندازه زمان کنونی کشور و ملت ایران در معرض خطر جدی تهاجم خارجی قرار نگرفته است. خطری که هر لحظه ممکن است از قوه به فعل برسد و چه بسا موجودیت و استقلال و تمامیت ارضی ایران را تهدید کند. گرچه زمینه سازی اصلی آن با […]