سیما و شخصیت محمد (ص)

اشاره: به هر تقدیر و به هر دلیل جدال سختی بر ضد مسلمانان و جهان اسلام در جریان است و در این میان دو رکن دین اسلام بیش از هر چیز مورد حمله و تخریب و دشمنی قرار گرفته اند: شخصیت نبی اسلام به عنوان بنیادگذار این دین بزرگ جهانی و قرآن به عنوان محور […]

سیما و شخصیت محمد (ص)

اشاره: به هر تقدیر و به هر دلیل جدال سختی بر ضد مسلمانان و جهان اسلام در جریان است و در این میان دو رکن دین اسلام بیش از هر چیز مورد حمله و تخریب و دشمنی قرار گرفته اند: شخصیت نبی اسلام به عنوان بنیادگذار این دین بزرگ جهانی و قرآن به عنوان محور […]