حسین شریعتمداری چه چیز را انکار می کند؟

آقای حسین شریعتمداری در روزنامه خود (کیهان مورخ 21 شهریور 91) در واکنش به بیانیه پنج شهروند ایرانی (عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، مهدی ممکن، صدیقه وسمقی و اینجانب) در اعتراض به محاکمه و محکومیت معترضان سیاسی و گاه اعدام آنان ذیل عوا محاربه مطلبی نوشته و در آن در مقام دفاع از عمکرد نادرست و […]