پاسخ هایی برای اندیشیدن 25- لزوم تحولی در چگونگی روزه داری

سلام و تحیت مجدد   اگر کسی روزه برایش قبل تحمل نباشد ولی با نوشیدن اندکی آب قابل تحمل گردد   روزه اش باطل است؟   از  الطاف شما متشکرم   با سلام   پاسخ شما به جهاد علمی و اجتهاد فقهی دقیق نیاز دارد و من در مقام فتوا نیستم اما چیزی که می […]