پاسخ هایی برای اندیشیدن 25- لزوم تحولی در چگونگی روزه داری

سلام و تحیت مجدد

 

اگر کسی روزه برایش قبل تحمل نباشد ولی با نوشیدن اندکی آب قابل تحمل گردد

 

روزه اش باطل است؟

 

از  الطاف شما متشکرم

 

با سلام

 

پاسخ شما به جهاد علمی و اجتهاد فقهی دقیق نیاز دارد و من در مقام فتوا نیستم اما چیزی که می توانم بگویم این است که با توجه به چرخش ماه رمضان و قرار گرفتن این ماه حدود ده سال در طولانی ترین روزهای فصل سال و پیامدهای جسمی و روحی احتمالی برای روزه داران در این دوران و به ویژه برای کارگران و کسانی که با کارهای بدنی توان فرسا سر و کار دارند و همین طور برای کسانی که در مناطق شمالی اروپا زندگی می کند و روزه ها گاه تا بیست ساعت می رسد باید فکر جدی کرد و لازم است در این موضوع تجدید نظر بشود و در نهایت راه حلهایی پیدا شود که در عین حفظ معنویت ایمانی و تربیت روحی تبعات منفی جسمی و روانی برای روزه داران نداشته باشد. چه می شود کرد؟ فعلا نظری خاص ندارم. شاید یکی از راه ها همین باشد که در روز حداقل چند لیوان آب نوشیده شود تا بدن آسیب بیند. برخی از دیندران نامدار چنین کرده و می کنند. البته بیشتر در کهولت سن. فکر می کنم در نهایت هر شخصی با تشخیص خود می تواند در این مورد تصمیم بگیرد. اگر کسی که مذهبی اصیل است هرگز دنبال بهانه نمی گردد و با میل و طیب خاطر دشواری روزه داری را تحمل می کند اما سخن این است که این دشواری از حد گذشت چه؟ آیا در این صورت معنویت و تعالی اخلاقی و ایمانی حراست خواهد شد؟ در این زمینه فکر می کنم پزشکان و نیز روان شناسان می توانند موضوع شناسی کرده و با اظهارنظر علمی خود به دینداران و حتی فقیهان کمک کنند. در هرحال موفق باشید

Share:

More Posts

Send Us A Message