تغییر قانون حجاب اجباری نیازمند مقاومت مدنی است

مژگان مدرس علوم جرس: سی و سه سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی موضوع حجاب زنان کماکان یکی از مسائل حل نشده در مراوده میان حکومت و شهروندان است. تنها یک سال پس از پیروزی انقلاب بود که حجاب برای زنان اجباری شد و حکومت به مدد نهادهای قضایی و قوه قهریه سلیقه خود را […]

برگی از دفتر ایام- چون که پیش چشم داشتی شیشه ی کبود

این قصه را هم عزیزی که نمی شناسمش برایم فرستاده از این محبتش یک دنیا سپاس. در این ماه مبارک تقدیم به همه انسانهای راست اندیش و راست کردار.nnواقعا قصه ها چه زیبا و پر معنا و مفهوم ساخته و خلق می شوند. از این منظر انبان تاریخ و به ویژه اساطیر نیاکان ما (و […]

تغییر قانون حجاب اجباری نیازمند مقاومت مدنی است

مژگان مدرس علومn nجرس: سی و سه سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی موضوع حجاب زنان کماکان یکی از مسائل حل نشده در مراوده میان حکومت و شهروندان است. تنها یک سال پس از پیروزی انقلاب بود که حجاب برای زنان اجباری شد و حکومت به مدد نهادهای قضایی و قوه قهریه سلیقه خود را […]