آزادی بیان وممنوعیت توهین به باورها

پاسخ به یک نقدnصدیقه وسمقیnاشاره: این مقاله در پاسخ به نقد آقای مهدی جلالی در نقد بیانیه چهار تن به علما در موضوع تکفیر و ارتداد نگاشته و در سایت ایران امروز منتشر شده است.nچندی پیش نامه ای از سوی چهار تن (بازرگان ، کدیور، یوسفی اشکوری و وسمقی ) خطاب به جمعی از مراجع […]