پاسخ هایی برای اندیشیدن-21- مروری دیگر بر پرسش از رخدادهای فتح ایران

استاد گرام آقای اشکوری پس از مطالعهً پاسخ شما، و اینکه از من چهار سئوال کرده بودید، می خواهم مطالب ذیل را به حضورتان تقدیم کنم، ضمن اینکه با پیشنهاد شما برای تشکیل یک سخنرانی پرسش و پاسخ، موافقم. پرسش های شما چنین بودند: اولا چرا اعراب به ایران حمله کردند؟ ؟ حق داشتند یا […]