بازسازی «موبد شاهی ساسانی» در «فقیه شاهی شیعی» (۱)

اشاره: ۲۹ خرداد است و سی و پنجمین سال درگذشت زنده یاد دکتر علی شریعتی. در سلسله نواندایشان مسلمان ایران شریعتی بیش از دیگران نسبت به نهاد علما و روحانیت اسلام و به ویژه شیعی شناخت داشت و در این باره اندیشیده بود. آگاهی و بصیرت ایدئولوژیک و تاریخی وی در این زمینه قابل توجه […]

بده بستان با حق آزادی بیان

اشاره: مقاله زیر در نقد نامه ای که چندی پیش با امضای چهار تن (عبدالعلس بازرگان، صدیقه وسمقی، محسن کدیور و من) به مفتیان تکفیر و ترور نوشته و منتشر کرده بودیم نگاه شده و در سایت ایران امروز منتشر شده است. از آنجا که نامه در این سایت نیز منتشر شده این نقدنوشته نیز […]

بازسازی «موبد شاهی ساسانی» در «فقیه شاهی شیعی» (۱)

اشاره: ۲۹ خرداد است و سی و پنجمین سال درگذشت زنده یاد دکتر علی شریعتی. در سلسله نواندایشان مسلمان ایران شریعتی بیش از دیگران نسبت به نهاد علما و روحانیت اسلام و به ویژه شیعی شناخت داشت و در این باره اندیشیده بود. آگاهی و بصیرت ایدئولوژیک و تاریخی وی در این زمینه قابل توجه […]

بده بستان با حق آزادی بیان

اشاره: مقاله زیر در نقد نامه ای که چندی پیش با امضای چهار تن (عبدالعلس بازرگان، صدیقه وسمقی، محسن کدیور و من) به مفتیان تکفیر و ترور نوشته و منتشر کرده بودیم نگاه شده و در سایت ایران امروز منتشر شده است. از آنجا که نامه در این سایت نیز منتشر شده این نقدنوشته نیز […]