نامه انتقادی به مفتیان حکم اخیر ارتداد

در پی جنجال اخیر بر سر یک ترانه و انتشار فتوای ارتداد ترانه سرا و خواننده آن از سوی شماری از فقیهان چند تن از نواندیشان دینی ایران نامه ای انتقادی خطاب به «مفتیان حکم اخیر ارتداد» نوشته و پس از ارسال به آنان آن را انتشار داده اند. فقیهان مورد خطاب عبارتند از آقایان: […]

نامه انتقادی به مفتیان حکم اخیر ارتداد

در پی جنجال اخیر بر سر یک ترانه و انتشار فتوای ارتداد ترانه سرا و خواننده آن از سوی شماری از فقیهان چند تن از نواندیشان دینی ایران نامه ای انتقادی خطاب به «مفتیان حکم اخیر ارتداد» نوشته و پس از ارسال به آنان آن را انتشار داده اند. فقیهان مورد خطاب عبارتند از آقایان: […]