نواندیشی دینی و پروژه گذار به دموکراسی در ایران

نواندیشی دینی و تحول فکری و فرهنگی گزینه گریز ناپذیر برای انبوه پیروان دینهای با نفوذ است. اشاره: اخیرا دو مقاله از جناب آقای مجید نفیسی در نقد اثر جدید خانم شیریندخت دقیقیان با عنوان «راهنمای سرگشتگان» منتشر شد که همین نقدها نیز با نقدهایی دیگر مواجه شد و احتمالا خوانندگان با این گفتگوهای انتقادی […]

نواندیشی دینی و پروژه گذار به دموکراسی در ایران

نواندیشی دینی و تحول فکری و فرهنگی گزینه گریز ناپذیر برای انبوه پیروان دینهای با نفوذ است.nاشاره: اخیرا دو مقاله از جناب آقای مجید نفیسی در نقد اثر جدید خانم شیریندخت دقیقیان با عنوان «راهنمای سرگشتگان» منتشر شد که همین نقدها نیز با نقدهایی دیگر مواجه شد و احتمالا خوانندگان با این گفتگوهای انتقادی آشنایی […]