مصاحبه با راديو فرانسه درباره پیدایش و رواج طریقت‌ها و معنویت‌های تازه در ایران

نوشته: شاهرخ بهزادی در سال های اخیر در ایران شاهد رواج و اوج گیری طریقت ها و معنویت های تازه ای هستیم. تغییرات عمیق فرهنگی و هنری که از حدود ۱۵ سال پیش در ژرفای جامعه ایرانی به وجود آمده، بستر ساز اوج گیری این معنویت های تازه است.برای بحث و گفتگو در باره ابعاد […]