اعتراض کنشگران ملی – مذهبی به دور جدید فشار بر زندانیان ملی-مذهبی

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه ای به دور جدید اعمال فشار بر زندانیان ملی – مذهبی اعتراض کردند. در این بیانیه به فشارهای وارده بر سه نویسنده و پژوهشگر و فعال سیاسی ملی – مذهبی اشاره شده است . از جمله سعید مدنی که پس از گذشت ماه ها از […]

اعتراض کنشگران ملی – مذهبی به دور جدید فشار بر زندانیان ملی-مذهبی

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه ای به دور جدید اعمال فشار بر زندانیان ملی – مذهبی اعتراض کردند. در این بیانیه به فشارهای وارده بر سه نویسنده و پژوهشگر و فعال سیاسی ملی – مذهبی اشاره شده است . از جمله سعید مدنی که پس از گذشت ماه ها از […]