بوالعجب وردی به نام«انتخابات آزاد!

حدود یک سالی است که در محافل و رسانه های منتقدان و به اصطلاح اوپوزیسیون حاکمیت مستقر در ایران موضوع «انتخابات آزاد» به عنوان راه حل ایران و جمهوری اسلامی برای گذار به دموکراسی داغ شده و داستان آن در سر هر بازاری هست و چنین می نماید که عموم منتقدان و مخالفان دموکرات ایرانی […]

بوالعجب وردی به نام«انتخابات آزاد!

حدود یک سالی است که در محافل و رسانه های منتقدان و به اصطلاح اوپوزیسیون حاکمیت مستقر در ایران موضوع «انتخابات آزاد» به عنوان راه حل ایران و جمهوری اسلامی برای گذار به دموکراسی داغ شده و داستان آن در سر هر بازاری هست و چنین می نماید که عموم منتقدان و مخالفان دموکرات ایرانی […]