بانگ نوید بخش گونترگراس

می گویند روشنفکر «وجدان بیدار» جامعه است. درست می گویند. چرا که روشنفکر با کسب مراحل آگاهیهای لازم (خودآگاهی، جهان آگاهی و جامعه آگاهی) و دستیابی به طرحی برای جامعة مطلوب (نه لزوما ایدئال) از یک سو به نقد وضع موجود (نقد ثروت و قدرت و منزلت) اهتمام جدی و پیگیر دارد و از سوی […]

بانگ نوید بخش گونترگراس

می گویند روشنفکر «وجدان بیدار» جامعه است. درست می گویند. چرا که روشنفکر با کسب مراحل آگاهیهای لازم (خودآگاهی، جهان آگاهی و جامعه آگاهی) و دستیابی به طرحی برای جامعة مطلوب (نه لزوما ایدئال) از یک سو به نقد وضع موجود (نقد ثروت و قدرت و منزلت) اهتمام جدی و پیگیر دارد و از سوی […]