برگی از دفتر ایام-سیزده بدری دیگر

دیروز به مناسبت سیزده بدر از خانه خارج شدیم و به حوالی شهر بن رفتیم و در یک پارک جنگلی اتراق کردیم و صبح تا حوالی مغرب را در آنجا گذراندیم. آخر سیزده نوروز بود و ماندن در خانه جایز نبودو می بایست طبق سنت به کوه و دشت و صحرا و طبیعت می زدیم. […]