برگی از دفتر ایام-حکایت چهار نمازگرار

داستان برخوردهای فکری و جدالهای نظری و سیاسی بسیاری از ماها در عرصه سیاست و فرهنگ گاه یادآور همان داستان قدیمی «چهار نمازگرار» است. در کتاب مدرسه ما (حدود پنجاه سال پیش) داستانی بود با عنوان «حکایت چهار نمازگرار». این حکایت، مانند بسیاری از حکایات ادب کهن ایرانی، مصداق همان جملة مشهور است: «مختصر و […]

«جاهل، دین ستیز، چماقدار»

اخیرا نقدی بر یکی از نوشته های من به وسیله جناب آقای ب. بی نیاز (داریوش) در سایت گویا نیوز منتشر شد و من هم در پاسخ ایشان نوشته ای در همانجا منتشر کردم. اکنون آقای حمید فروغ در دفاع از منتقد محترم و در پاسخ من مطلبی در سایت «اخبار روز» انتشار داده است […]

برگی از دفتر ایام-حکایت چهار نمازگرار

داستان برخوردهای فکری و جدالهای نظری و سیاسی بسیاری از ماها در عرصه سیاست و فرهنگ گاه یادآور همان داستان قدیمی «چهار نمازگرار» است.nدر کتاب مدرسه ما (حدود پنجاه سال پیش) داستانی بود با عنوان «حکایت چهار نمازگرار». این حکایت، مانند بسیاری از حکایات ادب کهن ایرانی، مصداق همان جملة مشهور است: «مختصر و مفید». […]

«جاهل، دین ستیز، چماقدار»

اخیرا نقدی بر یکی از نوشته های من به وسیله جناب آقای ب. بی نیاز (داریوش) در سایت گویا نیوز منتشر شد و من هم در پاسخ ایشان نوشته ای در همانجا منتشر کردم. اکنون آقای حمید فروغ در دفاع از منتقد محترم و در پاسخ من مطلبی در سایت «اخبار روز» انتشار داده است […]