جمعی از نمایندگان ادوار مجلس، خواستار عدم مشارکت در انتخابات ناسالم مجلس نهم شدند

جــــرس: جمعی از نمایندگان ادوار مجلس ایران، در دومین بیانیه خود پیرامون انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی، خواستار عدم شرکت عمومی در این انتخاباتِ ناسالم و غیر منصفانه شدند. به گزارش جرس، در دومین بیانیه تحلیلی نمایندگان ادوار مجلس درباره انتخابات نمایشی مجلس نهم، با اشاره به وضعیت موجود و اقدامات حاکمیت در تشدید انسداد […]

چالشهای انتخاباتی در قانون اساسی

چالشهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی – قسمت نخست بار دیگر موسم انتخاباتی دیگر در جمهوری اسلامی فرا رسیده و به همین مناسبت بحثهایی در این زمینه درگرفته است. بحثهایی دربارة ماهیت انتخابات و کارکرد و نقش مجلس در نظام حقوقی و در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی و نیز موضوع شرکت و عدم شرکت در چنین […]

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس، خواستار عدم مشارکت در انتخابات ناسالم مجلس نهم شدند

جــــرس: جمعی از نمایندگان ادوار مجلس ایران، در دومین بیانیه خود پیرامون انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی، خواستار عدم شرکت عمومی در این انتخاباتِ ناسالم و غیر منصفانه شدند.nnبه گزارش جرس، در دومین بیانیه تحلیلی نمایندگان ادوار مجلس درباره انتخابات نمایشی مجلس نهم، با اشاره به وضعیت موجود و اقدامات حاکمیت در تشدید انسداد حاکم، […]

چالشهای انتخاباتی در قانون اساسی

چالشهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی – قسمت نخستnnبار دیگر موسم انتخاباتی دیگر در جمهوری اسلامی فرا رسیده و به همین مناسبت بحثهایی در این زمینه درگرفته است. بحثهایی دربارة ماهیت انتخابات و کارکرد و نقش مجلس در نظام حقوقی و در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی و نیز موضوع شرکت و عدم شرکت در چنین نظام […]