پاسخهایی برای اندیشیدن 18- رفرم فقهی در حاکمیت دینی ممکن است؟

می‌خواستم این پرسش را با شما در میان بگذاریم که شانس عقلانی شدن و به پندار من انسانی‌(تر) شدن فقه و کلا رفرم در برداشت از دین در چه حالت بیشتر است: در حالتی که فقها در قدرت هستند یا در حالتی که از قدرت برکنار شده‌اند. من بارها نوشته‌ام که قرآن اکنون یک متن […]

پاسخهایی برای اندیشیدن 18- رفرم فقهی در حاکمیت دینی ممکن است؟

می‌خواستم این پرسش را با شما در میان بگذاریم که شانس عقلانی شدن و به پندار من انسانی‌(تر) شدن فقه و کلا رفرم در برداشت از دین در چه حالت بیشتر است: در حالتی که فقها در قدرت هستند یا در حالتی که از قدرت برکنار شده‌اند.nnمن بارها نوشته‌ام که قرآن اکنون یک متن استراتژیک […]