برگی از دفتر ایام- دامگه تزویر

بدون مقدمه و شرح و بیانnnروزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت: «ای شیخ آمده‌ام تا از اسرار حقّ چیزی با من نمایی». شیخ گفت: «باز گرد تا فردا» آن مرد بازگشت، شیخ بفرمود تا آن روز موشی بگرفتند و در حقّه کردند و سر حقّه محکم کردند دیگر روز آن مرد باز آمد و […]

جنبش سبز مطمئن ترین راه گذار به دموکراسی

به هر ترتیب نخستین سالروز 25 بهمن 89 را پشت سر گذاشتیم. فراخوان به برگزاری یک حرکت اعتراضی، با توجه به مجموعة عوامل و شرایط نامساعد، با موفقیت نسبی همراه بود. به عنوان یک ایرانی حامی جنبش سبز و یکی از هزاران دعوت کننده به راهپیمایی 25 بهمن 90 از تک تک دلیرمردان و شیرزنان […]

جنبش سبز مطمئن ترین راه گذار به دموکراسی

nبه هر ترتیب نخستین سالروز 25 بهمن 89 را پشت سر گذاشتیم. فراخوان به برگزاری یک حرکت اعتراضی، با توجه به مجموعة عوامل و شرایط نامساعد، با موفقیت نسبی همراه بود. به عنوان یک ایرانی حامی جنبش سبز و یکی از هزاران دعوت کننده به راهپیمایی 25 بهمن 90 از تک تک دلیرمردان و شیرزنان […]