انفجارهای تروریستی نشانۀ بی کفایتی و بی مسئولیتی دولت و ارکان نظام در قبال مردم است

بیانیه نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور جـــرس: در ادامه واکنش ها و اعلام محکومیت های انفجار تروریستی اخیر تهران و جانباختن یکی دیگر از دانشمندان اتمی ایران، نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور، این اقدام تروریستی را محکوم کرده و با اشاره به تمرکز دستگاه امنیتی کشور بر سرکوب منتقدین و نخبگان […]

انفجارهای تروریستی نشانۀ بی کفایتی و بی مسئولیتی دولت و ارکان نظام در قبال مردم است

بیانیه نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور n nجـــرس: در ادامه واکنش ها و اعلام محکومیت های انفجار تروریستی اخیر تهران و جانباختن یکی دیگر از دانشمندان اتمی ایران، نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور، این اقدام تروریستی را محکوم کرده و با اشاره به تمرکز دستگاه امنیتی کشور بر سرکوب منتقدین و […]