تاريخمندي وحي و نبوت

قرآن به مثابة يك رخداد تاريخي 1 – پديده ويژه وحي و نبوت در تاريخ اگر به نحو پسيني و تاريخي به پديده نبوت و دعوي پيامبري نظر كنيم، به روشني مي‌بينيم كه پيامبري و نبوت و لاجرم دين، يكي از چند پديده مهم و نقش‌آفرين در تاريخ بشر و در تمام جوامع پيشين بوده […]

تاريخمندي وحي و نبوت

قرآن به مثابة يك رخداد تاريخيn n1 – پديده ويژه وحي و نبوت در تاريخnاگر به نحو پسيني و تاريخي به پديده نبوت و دعوي پيامبري نظر كنيم، به روشني مي‌بينيم كه پيامبري و نبوت و لاجرم دين، يكي از چند پديده مهم و نقش‌آفرين در تاريخ بشر و در تمام جوامع پيشين بوده و […]