گزارش سفر: کنفرانس برلین، ۱۰ سال بعد

چند روز گذشته کنفرانسی در برلین برگزار شد که من در آن حضور داشتم. گرچه پس از آن آن ماجرای پر دردسر «کنفرانس برلین» در یازده سال پیش (۱۳۷۹/۲۰۰۰) دیگر نمی بایست از برلین عبور می کردم تا چه رسد به شرکت در کنفرانسی در این شهر. اما خوب، چه باید کرد، «قسمت» ما هم چنین است…