اعلاميه جمعی از روشنفکران، فعالان سياسی و حقوق بشری ايران در پشتيبانی از مردم سوريه

 ما روشنفکران و دانشگاهيان آزادی خواه ايرانی که شرايط ناگوار شما را درک و رويدادهای جاری کشور شما را از نزديک دنبال می کنيم ، ضمن محکوم کردن شديد سرکوب بی رحمانه ضدانسانی حکومت سوريه، پشتيبانی قاطع خود را از خيزش و پايداری شما آزادی خواهان در نيل به دمکراسی واستقرار حکومت مردمی در سوريه […]