برگی از دفتر ایام- چهارمین سال هجرت؛ آمدن به اختیار و ماندن به اجبار

  n امروز چهارم مهرماه مطابق با بیست و ششم سپتامبر، درست سه سال است که من در خارج از کشور زندگی می­کنم. سه سال پیش یعنی سال 87 در چنین روزی از ایران خارج شدم و به ایتالیا رفتم. جالب این که سال گذشته درست در چنین روزی از ایتالیا به آلمان آمدم و […]