اعلام حمایت جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور از اعتراضات هموطنان آذربایجانی برای دریاچه ارومیه

  اصل 50 قانون اساسی صراحت دارد :” در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا […]