برگی از دفتر ایام-خاتون؛ کمدی احمدی نژادیسم

  این روزها باز جنجال دیگری حول محور «جریان انحرافی» یا همان «احمدی نژادیسم» راه افتاده و این بار بر محور زن و مسائل مربوط به زن است. از حجاب گرفته تا چادر و گشت ارشاد و باقی قضایا. روزنامه ایران مشهور به «روزنامه دولت» ویژه نامه پر و پیمانی انتشار داده که در آن […]

پیام به محفل مذهبی پاریس

  n با نام متبرک خدای رمضان و اجابت کنندة دعا و مقرر کنندة قدر و موسم و مراسم n و با سلام و تحیت به تمام دوستان و یاران که این محفل انس و معنوی را به احترام مضان و لیالی قدر و قرآن و مراسم احیای دینی آراسته اند. n با اظهار لطف […]

برگی از دفتر ایام-خاتون؛ کمدی احمدی نژادیسم

  n این روزها باز جنجال دیگری حول محور «جریان انحرافی» یا همان «احمدی نژادیسم» راه افتاده و این بار بر محور زن و مسائل مربوط به زن است. از حجاب گرفته تا چادر و گشت ارشاد و باقی قضایا. روزنامه ایران مشهور به «روزنامه دولت» ویژه نامه پر و پیمانی انتشار داده که در […]