چریک مدنی

  چه دردناک است این روزها زیستن! در برابر این همه فاجعه چه باید کرد؟ سکوت؟ فریاد و اعتراض؟ به کی و به کجا؟ گرچه عمری است که به حادثه و فاجعه و حتی زشتی و پلیدی و تلخی و سکوت و حتی اعتراض عادت و خو کرده­ایم اما من یکی به راستی دیگر توان […]

چریک مدنی

  n چه دردناک است این روزها زیستن! در برابر این همه فاجعه چه باید کرد؟ سکوت؟ فریاد و اعتراض؟ به کی و به کجا؟ گرچه عمری است که به حادثه و فاجعه و حتی زشتی و پلیدی و تلخی و سکوت و حتی اعتراض عادت و خو کرده­ایم اما من یکی به راستی دیگر […]