نقدی بر مفهوم ولایت و قوّامیّت مرد بر زن در فرهنگ و فقه اسلامی

    تأملی در پیش فرضهای ولایت و قوامیت مرد برزن –بخش سوم ج – نقدی بر مفهوم ولایت و قوامیت مرد بر زن در فرهنگ و فقه اسلامی اکنون با توجه به این مقدمات می­توان در مورد دو مفهوم «ولایت» و «قوامیت» مرد بر زن در فرهنگ و فقه اسلامی سخن گفت و در […]