نقدی بر مفهوم ولایت و قوّامیّت مرد بر زن در فرهنگ و فقه اسلامی

  n   n تأملی در پیش فرضهای ولایت و قوامیت مرد برزن –بخش سوم n ج – نقدی بر مفهوم ولایت و قوامیت مرد بر زن در فرهنگ و فقه اسلامی n اکنون با توجه به این مقدمات می­توان در مورد دو مفهوم «ولایت» و «قوامیت» مرد بر زن در فرهنگ و فقه اسلامی […]

اشکوری: وحدت ملی و منافع ملی ایران، مهم ترین دغدغه مهندس سحابی بود

اشکوری در جریان مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم عزت الله سحابی و جانباختن هاله سحابی خاطرنشان کرد “وحدت ملی و منافع ملی ایران، مهم ترین دغدغه مهندس سحابی بود و وی معتقد بود مولفه های بسیاری می توانند عامل وحدت باشند، که جامع ترین مولفه قابل اتکا برای وحدت همین ایران امروز است