مبارزه با خرافات یا جنگ قدرت!

از نخستین روزهای روی کار آمدن دولت محمود احمدی‏نژاد در سال ۱۳۸۴، انتقادات معینی همواره از جانب مخالفان سیاسی او، به‏ویژه اصلاح‏طلبان مطرح بوده است؛ انتقاداتی که عمدتاً متوجه سیاست‏های او در داخل و خارج از کشور و به‏ویژه سوءمدیریت در اداره اقتصادی کشور بود

مبارزه با خرافات یا جنگ قدرت!

گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوریnگزارشى از مریم محمدیnnاز نخستین روزهای روی کار آمدن دولت محمود احمدی‏نژاد در سال ۱۳۸۴، انتقادات معینی همواره از جانب مخالفان سیاسی او، به‏ویژه اصلاح‏طلبان مطرح بوده است؛ انتقاداتی که عمدتاً متوجه سیاست‏های او در داخل و خارج از کشور و به‏ویژه سوءمدیریت در اداره اقتصادی کشور بود.nnاما تقریباً خیلی زود […]