اسناد کنفرانس برلین- لایحه دفاع از اتهامات کیفرخواست

                   nnبسمه تعالیnnپاسخ به اتهام اول[1]nnتوهین به مقدسات و انکار ضروریات و مسلمات دین مبین اسلام و احکام جاودانة قرآن از طریق ایراد سخنرانی بر علیه حجاب اسلامی و قوانین جزائی اسلام و قرآن و همچنین با رادیو های بیگانه و انکار جاودانگی اسلام و قرآن (موضوع اول القول فی الارتداد تحریر الوسیله حضرت امام و […]